Viktiga politiska frågor

Klimat: Den gröna given måste vara jämställd

Klimatförändringarna och miljöförstöringen är den största utmaningen i vår tid. Det krävs stora insatser för att göra EU klimatneutralt till 2050. Den resan ska vi göra tillsammans, i Sverige och i resten av EU. Politiska vägval och tydliga resultat är avgörande för en grön omställning. EU:s gröna omställning, den gröna given, blir bara framgångsrik om den fullt ut är jämställd. Jag arbetar därför för en jämställdhetsintegrering av den gröna given och åtgärder som stärker kopplingen mellan en grön omställning och jämställdhet.

Kvinnors rätt till arbete

En tredjedel av Europas kvinnor har inget arbete och kvinnor står för över 75 procent av deltidsarbetet. Jag vill minska andelen otrygga anställningar och ofrivilliga deltider. Ett eget arbete är en förutsättning för att kunna ha makt över sitt eget liv men också nödvändigt för en hållbar ekonomi i EU.

Stopp på mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är en samhällsfara i hela EU. Det behövs därför skärpta åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt tydligare insatser för att komma åt destruktiva manliga normer. Sexköp och människohandel är också det ett allvarligt hot mot kvinnors trygghet. Handeln med kvinnor och flickors kroppar är en mörk del av EU:s inre marknad. Jag kräver därför att fler EU-länder ska införa en sexköpslag, annars måste vi överväga en EU-gemensam sexköpslag.

Barnrättsfrågor

Alla barn har rätt till en trygg barndom och en säker framtid. Men nästan en fjärdedel av barnen i EU är enligt European Union Agency for Fundamental Rights, FRA, i riskzonen för fattigdom och socialt utanförskap. Jag vill se ett EU där barnfattigdom inte existerar. En orsak till det är att en tredjedel av EU:s kvinnor inte har ett jobb att gå till och att kvinnor i större utsträckning än män jobbar deltid. En politik för fler jobb är central för att bekämpa barnfattigdom, öka jämställdheten och skapa bättre uppväxtvillkor.

Det måste också bli ett stopp för sexuella övergrepp mot barn. Det är ett allvarligt problem i hela Europa och det är därför välkommet att EU-kommissionen kommer att fokusera mer på att bekämpa detta framöver.

Hälsofrågor och vaccin

I mitt uppdrag som EU-parlamentariker ingår det att arbeta för en god folkhälsa och ökad samordning mellan medlemsländer för att motverka framtida hälsokriser. Just nu är det avgörande att coronavaccineringen av Europas befolkning sker på ett säkert, snabbt och transparent sätt.

facebook Twitter Email